Carrizo Plain and Soda Lake

oil on Duralar mounted on panel, 8.000" x 8.000"
Artwork for Mary-Austin Klein | Carrizo Plain and Soda Lake